Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Simone Narraina richt zich op individuele coaching, workshops, cursussen, intensives, projecten en lessen binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Dit kan zowel live gegeven worden op locatie, als ook online via zoom, of via digitale cursussen. Simone Narraina is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 61780812

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze Simone Narraina. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Simone Narraina. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Opdrachtgever is ten allen tijden eerlijk over diens proces en voortgang. Wanneer er gelogen wordt kan de opdrachtnemer de overeenkomst accuut beëindigen.

3. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Coaching Traject

1. Opdrachtgever is op de hoogte van de door opdrachtnemer gebruikte behandelvorm(en) en van het behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is.)

2. Opdrachtnemer is niet verplicht de opdrachtgever door te verwijzen indien het coachtraject niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.

3. Indien het coachtraject wordt beëindigd door de opdrachtgever en dit gebeurt tegen het advies van Simone Narraina in; de opdrachtgever dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop opdrachtgever erkent het coachtraject zonder goedkeuring van Simone Narraina te beëindigen.

4. Het coachtraject door Simone Narraina eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet.

5. De opdrachtgever op de hoogte is van het feit dat de Simone Narraina een klantendossier bijhoudt.

6. Simone Narraina dit klantendossier behandelt overeenkomstig met de Nederlandse privacy regeling. 

7. De opdrachtgever een kopie kan vragen van dit klantendossier dat op opdrachtgever van betrekking is.

8. De opdrachtgever vernietiging van het klantendossier dat op opdrachtgever van toepassing is kan eisen en Simone Narraina wettelijk verplicht is hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere opdrachtgever in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

Artikel 6 | Prijzen en offertes

1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

3. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.

4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

6. De opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

Artikel 7 | Betalingsvoorwaarden

1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de bijgevoegde overeenkomst. Betaling vindt plaats in onderling over tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtgever ontvangt een declaratienota van opdrachtnemer en de betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN NL 23 KNAB 0258 7507 74 t.n.v. Simone Caroline Narraina. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 10 dagen na factuurdatum bij een coachingstraject.

2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 8 | Duur en beëindiging

1. De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

2. Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.

3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 9 | Workshops, cursussen, intensives, projecten en lessen

1: Inschrijvingen

1. Alle workshops, cursussen, intensives, projecten en lessen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2. Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

3. Per workshop, cursus of intensive zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een workshop, cursus of intensive vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

4. Als een workshop, cursus of intensive vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de wachtlijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘wachtlijst [desbetreffende workshop, cursus, intensive]’. Vermeld daarbij uw volledige naam, email en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

5. Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Afmelden door de deelnemer
1. Afmelden dient via e-mail te gebeuren.

2. Door de aard van het product is geld terug geven niet mogelijk. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, cursus of intensive, wordt er geen geld teruggeboekt.

3. Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

3. Annulering/verplaatsing door Simone Narraina

1. Simone Narraina behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2. Simone Narraina is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop, cursus of intensive te annuleren of uit te stellen. In dat geval krijg je het bedrag van de workshop, cursus of intensive gerestitueerd.

3. Simone Narraina is gerechtigd tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop, cursus of intensive de datum van een workshop, cursus of intensive te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail, telefoon of via mondeling overleg en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus te verplaatsen/annuleren zonder dat de Simone Narraina verplicht is om het bedrag te restitueren.

4. Simone Narraina is gerechtigd bij ziekte een andere docent in te schakelen of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5. De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal aantal deelnemers zijn, bepaald afhankelijk van de aard van de workshop, cursus, intensive, project of les.

6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen, een deelnemer te weigeren.

4: Betaling

1. De deelnemer of coachee dient de gehele vordering binnen 10 dagen na factuurdatum te voldoen, en voor de aanvang van de cursus, workshop, intensive, project of les.  

2. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

3. Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

5: Klachten 

1. Heb je een klacht? Neem dan contact met Simone Narraina op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.

2. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

6: Aansprakelijkheid

1. Simone Narraina aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop, cursus of intensive.

2. Tijdens de workshop, cursus of intensive wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Simone Narraina is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld krijt.

7: Geheimhouding
1. Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursus- of intensivemateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, intensive-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Simone Narraina toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

2. Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

8: Overig

1. Simone Narraina behoudt zich altijd het recht om de workshops, cursussen, intensives, projecten en lessen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

2. Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

3. Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop, cursus of intensive, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, cursus of intensive, en te weigeren voor volgende workshops, cursussen, intensives, projecten en lessen. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Artikel 10 | Het verzetten van afspraken

1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst, bijvoorbeeld door ziekte.

Artikel 11 | Online cursussen

  1. Een overeenkomst voor het volgen van een online training die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden
  2. De online training kan na betaling direct worden gebruikt waardoor de online trainingen van Simone Narraina worden geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand is verstreken. Om die reden kun je geen gebruik maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in artikel 7:46 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
  3. Indien de opdrachtgever wil deelnemen aan een online training dient de opdrachtgever een account aan te maken op de website van Simone Narraina.
  4. Voor deelname aan de training geeft de opdrachtgever toestemming aan Simone Narraina om naar het door haar/hen/hem opgegeven e-mailadres een e-mail te sturen.
  5. Om in te kunnen loggen op de website dient de opdrachtgever zijn/haar e-mailadres en zijn/haar wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met anderen worden gedeeld.
  6. Het account is strikt privé en mag niet met anderen worden gedeeld.


Artikel 12 | Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 13 | Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14 | Klachtenprocedure

1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 15 | Intellectueel eigendom

  1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aan de opdrachtgever verstrekte materialen komen Simone Narraina toe.
  2. Alle door Simone Narraina verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is niet toegestaan om op basis van de door Simone Narraina verstrekte informatie, al dan niet in samenwerkingen met derden, een soortgelijke opleidingen te ontwikkelen of te geven, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 14 augustus 2022. 

×